กรรมการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา งานวิชาการ งานบริการ งานบริหาร งานปกครอง Home
       

โครงสร้างการบริหารงาน

นายนพดล พุทธโยธา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

นายนพดล พุทธโยธา

ผู้อำนวยการกองศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
       

นางจารุณี สมใจกูล

นายอุดม บุญศรีตัน

นายอภิรัตน์ กุมารแก้ว

นางกาญจนา กาญจนกิตติ

หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานบริการ หัวหน้างานปกครอง หัวหน้างานบริหาร