กรรมการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา งานวิชาการ งานบริการ งานบริหาร งานปกครอง Home
     
   
  นายนิเวศน์ มณีรัตน์  
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
   
  พระกฤษฎา ปภสฺโร  
  ผู้แทนองค์กรศาสนา  
     
นายนพดล พุทธโยธา นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ นางเพลินพิศ กาวีวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองประธานสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นางสลักจิตร สุวรรณมณี นายสล้าง กาวิละ นางกาญจนา กาญจนกิตติ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนครู
     
   
  นางสาวกิตติมา วิทยารัตน์  
  คณะกรรมการ  
  ผู้แทนศิษย์เก่า