Home
   
ภาพกิจกรรม : อบรม WordPress
รายละเอียด : วันที่ 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) : การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม การอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประยุกต์ (WordPress) โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัน ชุมภู รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์รุ่งทิวา พรมมี อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยพณิชยการลานนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
   
Back to Top