Home

 

aa

ศึกษาดูงานจังหวัดระยอง

งานวันแม่แห่งชาติ

งานวันภาษาไทย

โรงเรียนบ้านนาเข้าดูงาน

ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์

แข่งขันทักษะวิชาการพิษณุโลก

เทศบาลแม่จันศึกษาดูงาน

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

ค่ายเยาวชน จ.สุโขทัย

สรงน้ำพระธาตุ ปี 2560

บูชาเสาอินทขิล

สระเกล้าดำหัวผู้บริหาร

แห่พระเจ้าฝนแสนห่า 2560

ปี๋ใหม่เมือง 2560

ประเมินภายใน 2559

มอบใบประกาศฯ ม.3

บวชเนกขัมมะจาริณี 2559

งานวันสะท้อนความคิด

แสดงความยินดี ม.3

กีฬาสี ปีการศึกษา 2559

โครงการวิถีคนเมือง 2559

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 2559

งานวันครู 2560

ค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2559

ประเมินลดเวลาเรียน 2559

ยี่เป็ง 2559

งานวันวิทยาศาสตร์ ปี 2559

งานวันแม่แห่งชาติ 2559

งานวันภาษาไทย ปี 2559

การหล่อเทียนพรรษา 2559

อาสาฬหบูชา 2559

พุทธมามกะ 2559

อบรมลูกเสือจราจร ปี 2559

ไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมบูชาเสาอินทขิล 2559

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

กีฬาสี 2559

กิจกรรมทัศนศึกษา 2559

วิถีคนเมือง ปีการศึกษา 2558

เข้าค่ายลูกเสือ ปี 2559

งานปีใหม่ 2558

วันคริสมาส 2558

กิจกรรม i-cud

เทศบาลโคกตูมศึกษาดูงาน

งานวันพ่อ 2558

งานวันมหาธีรราชเจ้า 2558

งานลอยกระทง ปี 2558

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2558

ทบทวนกระบวนการทางลูกเสือ

ดูงานมหกรรมฯ 2558

อบรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

งานสมโภชผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ประชุมผู้ปกครอง 1/2558

Lanna Expo 2015

โรงเรียนวัดราษฎร์ฯ ดูงาน

ห้วยฮ่องไคร้ 2558

พุทธมามกะ 2558

งานวิทยศาสตร์ 2558

อบรมการทำวิจัย 2558

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน58

พิธีมอบเกียรติบัตร (แพร่)

งานต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมสุนทรภู่เชิดชูภาษาไทย

พิธีทำบุญโรงเรียน

งานวิชาการวชิรวิทย์

กิจกรรมวันครู

โครงการรักการอ่าน

ประกันคุณภาพภายนอก 57

การเรียนรู้สู่โลกอาชีพ