Home

 

16-17 พฤษภาคม 67 ขอขอบพระคุณ คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำน้ำแข็งไส

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินการจัดโครงการ

16 พฤษภาคม 2567 ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยนายชัยวิทย์ มาลัย

ระเบียบการแต่งการของนักเรียน

24 เมษายน 67 นายนพดล พุทธโยธา ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียน

14 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร นายชัยวิทย์ มาลัย รองนายกเทศมนตร

28 มีนาคม 2567 นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมเป็นประธาน

โครงการการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพร

2 เมษายน 2567 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้นำนักเรียนกลุ่มสนใจดนตรีนาฏศิลป์ เข้าร่วมจัดการแสดง ในพิ

26 มีนาคม 2567 พนักงานครูนำเสนอผลงาน เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยผ่อกอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (ประเพณีวันสงกรานต์) ประจำปี 2567 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่

26 เมษายน 67 ทางโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขอขอบพระคุณกองสวัสดิการสังคม ที่ให้นักเรียนของเราส่วนหนึ่

กิจกรรมรณรงค์ “เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

3 พฤษภาคม 67 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567

3 พฤษภาคม 67 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Coding for Better Life สร้างรา

ประชุมคณะครูเพื่อซักซ้อมแนวทางและเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ปรับพื้นฐาน

ขนมไทย สร้างอาชีพ

เซ็นทรัล สานฝันการศึกษา

งานวันครูปี 2565

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันคริสมาส 2564

ยี่เป็ง 2564

ต้อนรับครูปรียาดา

มอบทุน กสศ. 1/64

มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน

อบรมแบบทดสอบมีชีวิต

เยี่ยมบ้าน 1/64

On hand ครั้งที่ 2

On Hand

เลือกตั้งสภานักเรียน

วันสถาปนาลูกเสือ ปี 2564

ต้อนรับครูโอนย้าย

ประชุมคณะกรรมการฯ 1/64

ต้อนรับครูโอนย้าย-นศ.ฝึกสอน

สักการะฯ วันเปิดเทอม

อบรมโปรแกรม OBS

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ

มอบใบประกาศฯ ปี 2563

มอบใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

ร่วมอำลาครูโอนย้าย

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

รณรงค์เลือกตั้ง

บิ๊กคลีนนิ่ง

งานป้องกันอบรม

มอบทุน กสศ.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

สำรวจสติปัญญา

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ

ทดสอบการยังชีพลูกเสือ

สารพัดช่างตัดผม

นักศึกษาสังเกตุการสอน

DayCamp63

ประกวดมารยาท

ส่งท้ายปีเก่า 2563

วันคริสมาส ปี 2563

กีฬาสี 2563

ผ้าป่า 2563

ประชุมผู้ปกครอง 2/63

กิจกรรม 5 ธันวา

ตลาดประชารัฐ

วันวชิราวุธ 63

แห่กฐิน ปี 2563

แข่งขันทำกระทง

แข่ง Cover Dance

แข่งขันฟุตบอลพายัพเทคโน

กิจกรรมขายผางประทีป

ให้ความรู้ ร.5

ร่วมงานเปิดบ้าน LCC

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน

กิจกรรมเพศวิถีศึกษา

กิจกรรมอ่านป้ายได้สาระ

ประชุมกองการศึกษา

อบรม OD

ส่ง ผอ.กองฯ

โรงเรียนโสตแลกเปลี่ยน

รางวัลO-NET ปี 62

วันวิทยาศาสตร์ 2563

วันแม่ 2563

ไหว้ครู ปี 2563

อบรม Content YTB

อบรม WordPress

การเตรียมความพร้อม-โควิด

ประชุมผู้ปกครอง 2563

กิจกรรมทาสี

เยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2562

Big cleaning day

มอบวุฒิบัตร 2562

อำลาคุณครูฝึกสอน

มอบรางวันเงินออมดีเด่น

กิจกรรมโชว์แอนด์แชร์

มอบเกียรติบัตรมารยาท

โครงการวิถีคนเมือง

ร่วมงานเปิดบ้านสาธิต

ร่วมงานเปิดบ้านกาวิละ

บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

รณรงค์หมอกควัน

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง

ผ้าป่าชมรมผู้ปกครอง

ร่วมงานเปิดบ้านโปลิ

งานวันครู ปี 2563

ประเทศเกาหลีแลกเปลี่ยน

วันเด็กแห่งชาติ 2563

บาตรแรกเพื่อน้อง

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

กิจกรรมเดย์แคมป์

กิจกรรมวันคริสมาส

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

กีฬาสี 2562

วันพ่อแห่งชาติ 2562

ประชุมผู้ปกครอง

ธีรราชโรงเรียน

ธีรราชยุพราช

ยี่เป็ง 2562

กีฬา อปท.62

ชุมนุมลูกเสือภาคเหนือ

อบรมหุ่นยนต์

อบรมคอมพิวเตอร์

แห่เทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ต่อต้านยาเสพติด

ฉลองศิษย์เก่า

สรงน้ำพระธาตุ

ไหว้ครู ปี 2562