Home
   
ภาพกิจกรรม : รณรงค์หมอกควัน
รายละเอียด : ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน "พลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน" รณรงค์แก้ไขหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง(PM 2.5) ประจำปี 2563 ณ ลานกิจกรรมสวนน้ำ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   
Back to Top