Home
   
ภาพกิจกรรม : เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
รายละเอียด : วันที่ 19 - 20 ธีนวาคม โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งจัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่าลูกเสือบ้านชุ่มจิตร์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
   
Back to Top