Home
   
ภาพกิจกรรม : วันวิทยาศาสตร์
รายละเอียด : วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโครงการวันวิยาศาสตร์ ภายในโครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล มีนางจารุณี สมใจกูล ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
   
Back to Top