:: ข้อมูลโรงเรียน :: Home
   
 
 
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (Anubannongpakrang School)  ชื่อย่อ (ท.น.ป.ค.) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕/๑ หมู่ ๓ ตำบลหนองป่าครั่งอำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
       เดิมที่ดินผืนนี้เปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีอาคารจำนวน ๑ อาคาร ๕ ห้องเรียน ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งโดยความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในสมัยนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง โดยใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๒ ไร่  และก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น  จำนวน   ๒  อาคาร  ประกอบด้วย
       อาคารจามจุรี ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยได้รับเกียรติจากนายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้น
       อาคารฉำฉา ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ โดยใช้งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลและได้รับเกียรติจากนายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์  นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่งเป็นประธานในพิธีเปิด ภายใต้การบริหารการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 
สภาพพื้นที่
       โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีพื้นที่ ๒ ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ อยู่กลางชุมชนในตำบลหนองป่าครั่ง ใกล้กับสถานที่สำคัญคือ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง  โรงพยาบาลตำบลหนองป่าครั่ง วัดบวกครกน้อย และมหาวิทยาลัยพายัพ โดยมีอาณาเขต ดังนี้
                ทิศเหนือ ติดกับ  หมู่บ้านสิริเกษม  หมู่ที่ ๓ บ้านบวกครกน้อย
                ทิศใต้  ติดกับ  หอพักทวีลัดดา  หมู่ที่ ๓ บ้านบวกครกน้อย
                ทิศตะวันออก ติดกับ ซอย ๘ หมู่ที่ ๓ บ้านบวกครกน้อย
                ทิศตะวันตก ติดกับ วัดบวกครกน้อย  หมู่ที่ ๓  บ้านบวกครกน้อย
       ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๑๓ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑ คน พนักงานครู จำนวน ๑๕ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน  ๘  คน  และคนสวน  จำนวน  ๑  คน
   
ข้อมูลนักเรียน
 
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑๙
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๒ ๑๑ ๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๒๖
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๓ ๑๕ ๒๘
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔ ๑๑ ๒๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓ ๑๐ ๒๓
รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษา ๘๑ ๖๓ ๑๔๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๑๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๘
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๒๕ ๑๒ ๔๘
รวมนักเรียนทั้งหมด ๑๐๖ ๘๖ ๑๙๒
  * ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ *
 
สีประจำโรงเรียน
  สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ฟ้า
  สีชมพู  หมายถึง     สุภาพอ่อนโยน สีของดอกจามจุรี
  สีฟ้า    หมายถึง     ความซื่อสัตย์ ความสว่างไสว สีของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
   
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นจามจุรี

 

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกจามจุรี

 

 

คำขวัญของโรงเรียน : สุขภาพดี มีมารยาทงาม
อักษรย่อ : ท อปค.
   
Back to Top  
 
女人产后怎么丰胸快三:补充胸部营养。产后妈妈在哺乳时要多吃营养的食品专业丰胸,这不仅可以通过乳汁给宝宝足够营养,还能帮助恢复胸部丰胸。产后丰胸的日常小方法要多吃一些高蛋白食物或者木瓜酒酿蛋丰胸产品,像鸡蛋、豆类、鱼肉等,特别吃木瓜(青木瓜)是最好的,丰胸效果名著人人皆知哦丰胸产品