กรรมการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล Home
       
คณะกรรมการบริหาร
       

นายเดมิต จับจันทร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
       

นายนิรันดร์ ชุมภู

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
       

นางจารุณี สมใจกูล

นางไพรินทร์ เสนหล้า

นายพิพัฒน์ เจริญวรรธะ

นางกาญจนา กาญจนกิตติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป