:: ปรัชญา - วิสัยทัศน์ - พันธกิจ :: Home
 

cialis pas cher levitra générique cialis en ligne cialis pas cher viagra achat cialis 20mg kamagra 100 kamagra gel viagra sans ordonnance cialis générique viagra pas cher levitra générique viagra generique

ปรัชญา คุณธรรมเด่น เน้นการเรียนรู้ สู่อาชีพ
   
เอกลักษณ์ สุขภาพดี มีมารยาทงาม
   
อัตลักษณ์ มีคุณธรรม นำความรู้ สู่อาชีพ
   
วิสัยทัศน์ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้วิชาการ วิชาชีพ คู่คุณธรรม สุขภาพดี สื่อสาร ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
พันธกิจ 1. พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา
  3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนด
  4. ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจอย่างต่อเนื่อง
  5. พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
  6. สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
   
   
   
   
 
Back to Top