งานประกันคุณภาพภายใน | Home
  ข้อมูลพื้นฐาน (ปีการศึกษา 2557)
  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
  1. มาตรฐานด้านปัจจัยทางการศึกษา (3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้)
    มาตรฐานที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการในการจัดทำแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาและนำไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนของผู้เรียน
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 1  
         
    มาตรฐานที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสภานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็นผุ้นำทางวิชาการ
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 2  
         
    มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีจำนวนผู้เรียน มีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนกิจกรรม การเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีฯ
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลกร
      ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 3  
         
  2. มาตรฐานด้านกระบวนการทางการศึกษา (5 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้)
    มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอำนาจบริหารและจัดการศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 สถานศึกาาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
      ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 4  
         
    มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษาจัดทำและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดทำแผนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเและบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 สถานศึกษาส่งเสริม กำกับดูแลให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปสู่การปฏิบัติิย่างมีประสิทธิภาพ
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 สถานศึกษาดำเนินการวัดและประมเินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
      ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 5  
         
    มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษาสนับสนุนแหล่งกาใช้แหล่งรเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
      ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม
      ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 6  
         
    มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุฯภาพตามมาตรฐานการศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 สถานศึกษาจัดระบบบริหารสารสนเทศ
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 สถานศึกษาดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 สถานศึกษาจัดให้มีการติตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา
      ัวบ่งชี้ที่ 7.6 สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
      ัวบ่งชี้ที่ 7.7 สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
      ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 7  
         
    มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาพัฒนาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่เป็นมาตรการเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น
      ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสันสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 สถานศึกษาดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเทศตามแนวทางปฏิรูปทางการศึกษา
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 8  
         
  3. มาตรฐานด้านผลผลิตทางการศึกษา (8 มาตรฐาน 30 ตัวบ่งชี้)
    มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.4 ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เสียสละ เพื่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.5 ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตัวและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.6 ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒธรรมและความเป็นไทย
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.7 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
      ตัวบ่งชี้ที่ 9.8 ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 9  
         
    มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีความรู้และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรสู่ประชาคมอาเซียน
      ัวบ่งชี้ที่ 10.1 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผุ้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
      ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะเป็นพลเมืองอาเซียน
      ตัวบ่งชี้ที่ 10.3 ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน
      ัวบ่งชี้ที่ 10.4 ผุ้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และทักษะอาชีพ
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 10  
         
    มาตรฐานที่ 11 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
      ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและทำงานด้วยความพากเพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ จนกระทั่งงานสำเร็จ
      ตัวบ่งชี้ที่ 11.2 ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
      ตัวบ่งชี้ที่ 11.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 11  
         
    มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
      ตัวบ่งชี้ที่ 12.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
      ัวบ่งชี้ที่ 12.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 12  
         
    มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      ตัวบ่งชีที่ 13.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
      ตัวบ่งชีที่ 13.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 13  
         
    มาตรฐานที่ 14 ผู้เรียนมีสุขนินสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีสุนทรียภาพ
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.2 ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.3 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.4 ผู้เรียนมีความรู้สึกทราบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์
      ตัวบ่งชี้ที่ 14.5 ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 14  
         
    มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น
      ัวบ่งชี้ที่ 15.1 สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ปรากฏเป็นอัตลักษณ์
      ตัวบ่งชี้ที่ 15.2 สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 15  
         
    มาตรฐานที่ 16 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
      ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผุ้เรียน
      ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู
      ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา
      ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา
      ผลการประเมินแบบอิงสถานศึกษาของมาตรฐานที่ 16  
         
  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้
         
        Back to Top
 
女人产后怎么丰胸快二:坚持穿戴合适的文胸产后丰胸产品。从哺乳期开始,就要坚持戴胸罩。假如不戴胸罩,重量增加后的乳房会明显下垂产后丰胸。尤其是在工作、走路等乳房震荡厉害的情况下,下垂就越明显丰胸产品。妈妈们可以选择产妇专属的哺乳胸罩。这样既不感到束缚、又可以拖住乳房丰胸