:: ผลงงานครู :: Home
:: กรอกข้อมูลการสมัครเรียน ::  
  - ให้ท่านกรอกข้อมูลที่มีสัญาลักษณ์ * โดยไม่ละเว้น  
  - ในช่องที่ไม่มีข้อมูลให้ใส่เครื่องหมายขีดกลาง (ลบ) " - "
  - ใส่คำนำหน้าของบิดา มารดา และผู้ปกครอง (นาย นาง นางสาว)
  - ที่อยู่ให้กรอกข้อมูลแบบเต็ม ไม่ใช้อักษรย่อ (หมู่ที่ ,ตำบล ,อำเภอ ,จังหวัด ,รหัสไปรษณีย์)
  - ให้ท่านกรอกข้อมูลทั้งหมดตามความเป็นจริง และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:: ข้อมูลการสมัคร ::    
    สมัครระดับชั้น *
    ภาคเรียนที่ *
    ปีการศึกษา *
         
:: ข้อมูลส่วนตัว ::    
    คำนำหน้า *
    ชื่อ นามสกุล *
    ชื่อเล่น *
    หมายเลขบัตรประชาชน *
    เชื่อชาติ *
    สัญชาติ *
    ศาสนา *
    วัน เดือน ปี เกิด *
    อายุ ปี*
    หมู่เลือด *
    โรคประจำตัว ระบุ
    ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน *
    ที่อยู่ตามปัจจุบัน *
    หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน)
    หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
         
:: ข้อมูลบิดา ::    
    ชื่อ นามสกุล *
    หมายเลขบัตรประชาชน *
    อายุ ปี*
    ที่อยู่
        *
    อาชีพ
    สถานที่ทำงาน *
    ตำแหน่ง *
    หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
    หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) *
         
:: ข้อมูลมารดา ::    
    ชื่อ นามสกุล *
    หมายเลขบัตรประชาชน *
    อายุ ปี*
    ที่อยู่ ที่อยู่เดียวกับนักเรียน ที่อยู่อื่น ระบุ...
        *
    อาชีพ
    สถานที่ทำงาน *
    ตำแหน่ง *
    หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
    หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) *
         
:: ข้อมูลผู้ปกครอง ::    
    สถานะครอบครัว *
    ความสัมพันธ์เป็น
        ใช้ข้อมูลบิดา ใช้ข้อมูลมารดา ใช้ข้อมูลอื่นๆ ระบุ...
    ชื่อ - นามสกุล *
    หมายเลขบัตรประชาชน *
    อายุ ปี*
    ที่อยู่ ที่อยู่เดียวกับนักเรียน ที่อยู่อื่น ระบุ...
        *
    อาชีพ
    สถานที่ทำงาน
    หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทำงาน)
    หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ) *