Home
   
ภาพกิจกรรม : ขนมไทย สร้างอาชีพ
รายละเอียด : 11 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ได้เข้าร่วม" โครงการขนมไทย สร้างอาชีพ " จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีท่านนายกสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี
   
Back to Top