Home
   
ภาพกิจกรรม : มอบทุน กสศ. 1/64
รายละเอียด : วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรทุนสำหรับนักเรียนจำนวน 10 ทุน (กลุ่มต่อเนื่อง) และได้ดำเนินการมอบทุนให้แก่นักเรียนเป็นที่เรียบร้อย
   
Back to Top