Home
   
ภาพกิจกรรม : มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน
รายละเอียด : วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ดำเนินการมอบทุนค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยรายชื่อนักเรียนถูกคัดกรองตามข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) จำนวน 8 ราย ซึ่งข้อมูลจากการกรอกทะเบียนประวัตินักเรียนโดยผ่านการกลั่นกรองจากคุณครูประจำชั้นในแต่ละชั้นเรียน
   


Back to Top