Home
   
ภาพกิจกรรม : มอบทุนปัจจัยพื้นฐานฯ
รายละเอียด : เมื่อวันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 การจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติมแก่นักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มรอยต่อ ได้ดำเนินการมอบทุนให้แก่นักเรียนจำนวน 6 ทุน มีนายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการเทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มอบ
   


Back to Top