Home
   
ภาพกิจกรรม : รณรงค์เลือกตั้ง
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง
   
Back to Top