Home
   
ภาพกิจกรรม : งานป้องกันอบรม
รายละเอียด : วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบาลตำบลหนองป่าครั่ง ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียน
   
Back to Top