Home
   
ภาพกิจกรรม : มอบทุน กสศ.
รายละเอียด : วันที่ 4 มีนาคม 2564 2564 ทางโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง โดยนายคงภัทร สายปราชญ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้เกียรติมอบทุนจากทุนเสมอภาคโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกรมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
   


Back to Top