Home
   
ภาพกิจกรรม : ผ้าป่า 2563
รายละเอียด : วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง จัดโดยชมรมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง มีคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้
   
Back to Top