Home
   
ภาพกิจกรรม : ให้ความรู้ ร.5
รายละเอียด : เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ คุณครูพิพัฒน์ เจริญวรรธะ ให้ความรู้เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกๆปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕)
   
Back to Top