Home
   
ภาพกิจกรรม : อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
รายละเอียด : วันที่ 18 ตุลาคม 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการอดเปรี้ยว ไว้กินหวาน จัดขึ้นโดย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหนองป่าครั่ง
   
Back to Top