Home
   
ภาพกิจกรรม : โรงเรียนโสตแลกเปลี่ยน
รายละเอียด : วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นำนักเรียนเข้ามาแสดงโชว์ การตีกลองสะบัดชัย และการเต้นบาสโลบ พร้อมยังร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกัน COVID-19 กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของทางโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ในครั้งนี้ด้วย
   
Back to Top