Home
   
ภาพกิจกรรม : อบรม Content YTB
รายละเอียด : วันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) : การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อง การสร้าง Content For YouTube ให้กับนักเรียนภายในโครงการทั้ง 3 ระดับชั้น ได้รับเกียรติจากอาจารย์ภานุพงศ์ ตาทิศ อาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
   


Back to Top