Home
   
ภาพกิจกรรม : อำลาคุณครูฝึกสอน
รายละเอียด : นายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบดอกไม้เพื่อขอบคุณและอำลา คุณครูต่างชาติ Teacher Hannah Young และนักศึกษาฝึกงาน (งานธุรการโรงเรียน) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทีได้สอนและช่วยงานตลอดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
   


Back to Top