Home
   
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมโชว์แอนด์แชร์
รายละเอียด : วันที่ 10 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำงานตามเรื่องที่ตนเองสนใจและรู้สึกอยากที่จะทำ นักเรียนได้รับสิทธิในการเลือกว่าจะตั้งคำถามอะไร และต้องการผลผลิตอะไรจากการทำงานชิ้นนี้ โดยนักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม และมีคุณครูคอยสนับสนุนและจัดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นักเรียน ได้รับเกียรติจากนายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
   


Back to Top