Home
   
ภาพกิจกรรม : ชุมนุมลูกเสือภาคเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ครูปัฐวิกรณ์ บุญต่าย นำตัวแทนลูกเสือโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ (ภาคเหนือ) ปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา (ค่ายเหนือเกล้า) ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
   
Back to Top