:: รางวัลเกียรติยศครู :: Home
     
   
  นางยุวรีย์  อุปนันท์ ได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น เข็มเชิดชูเกียรติจากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
     
   
  นางกาญจนา  กาญจนกิตติ ได้รับรางวัลครูสอนดีระดับภาคเหนือ จาก สสค. ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
     
   
  นายมานะ  ทัดงาม ได้รับรางวัล ๑ แสนครูดี เข็มเชิดชูเกียรติจากคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดนวัตรกรรมครู งานมหกรรมการศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี๒๕๕๘