:: ผลงงานโรงเรียน :: Home
  เอกสารรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  
  รางวัลพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 
  - ประกาศเกีรติคุณคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ
   
 
  โล่รางวัลพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อันดับที่ 1  
  รางวัลพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภท ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดเล็ก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 
  - ประกาศเกียรติคุณการพัฒนาผลการทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงสุด
  - ประกาศเกียรติคุณผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ อันดับ 3
  - ประกาศเกียรติคุณผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาคณิตศาสตร์ อันดับ 1
  - ประกาศเกียรติคุณผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ อันดับ 1
  - ประกาศเกียรติคุณผลคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย อันดับ 1